Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CTB B.V.

Artikel 1: ALGEMEEN

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van CTB B.V. zoals, aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam) overeenkomsten, en prevaleren ook boven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde Algemene (inkoop–) Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2 Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de opdrachtgever de gelding ervan in eerdere overeenkomsten heeft aanvaard.
3 Aan de volgende in deze Algemene Voorwaarden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
a: Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en CTB B.V. waarop deze Algemene Voorwaardenvan toepassing zijn.
b: Werkzaamheden: Het geheel van ontwerp, uitvoering en onderhoudswerkzaamheden, met inbegrip van levering van diensten en/of goederen.
4 Afwijkingen van, uitzonderingen op en toevoegingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend in geval deze uitdrukkelijk en schriftelijk door CTB B.V. zijn geaccepteerd, en gelden uitsluitend voor die aanbieding en/of overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.

Artikel 2: AANBIEDING

1 Een aanbieding is bindend voor de termijn welke in de offerte is gemeld.
2 De overeenkomst geldt als volledig gesloten indien de offerte schriftelijk door de opdrachtgever is bevestigd.
3 Aanbiedingen, tekeningen en berekeningen zijn en blijven eigendom van CTB B.V. en mogen zonder schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt of vermenigvuldigd.
4 De aanbieding van CTB B.V. is vrijblijvend mits anders overeengekomen wanneer de aanbieding niet lijdt tot een overeenkomst. CTB B.V. heeft dan het recht ten laste van de opdrachtgever op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3: GEHEIMHOUDINGSPLICHT

De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsgegevens waaronder tekeningen, berekeningen, schema’s en dergelijke, die door de opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld aan de opdrachtnemer. Al deze gegevens blijven eigendom van de opdrachtgever en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. De bedrijfsgegevens zullen op eerste verzoek van opdrachtgever worden geretourneerd door de opdrachtnemer.

Artikel 4: OVEREENKOMST

1 De inhoud van de opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen en wordt bepaald door de in de offerte omschreven werkzaamheden en/of leveringen.
2 Een overeenkomst met CTB B.V. komt alleen tot stand nadat een uitgebrachte offerte ondertekend is ontvangen en schriftelijk deze aanvaard c.q. bevestigd. Uitsluitende de directie van CTB B.V. kan opdrachten aanvaarden of bevestigen.
3 Onjuistheden in een opdrachtbevestiging dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de datum van deze bevestiging schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn wordt de andere partij geacht zich te kunnen vinden in de wijze waarop de gesloten overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.
4 Eventuele latere gemaakte afspraken en/of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken of toezeggingen, zijn alleen van toepassing mits schriftelijk vastgelegd en/of door CTB B.V. bevestigd c.q. aanvaard.
5 Voor werkzaamheden en/of diensten waarvoor naar de aard van hun omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging is opgesteld, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.
6 Het is de opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen op de opdrachtgever, ingevolge een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst over te dragen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
7 CTB B.V. heeft de bevoegdheid een opdracht niet te aanvaarden en zal in dat geval de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Artikel 5: WIJZE EN PLAATS VAN LEVERING

1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de levering franco bouwwerk; goederen reizen derhalve voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
2 Breuk en/of beschadigingen ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en opslaan, zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij wordt aangetoond dat er schade is ontstaan door schuld en/of opzet van (werknemers) van de opdrachtgever.
3 De goederen moeten behoorlijk zijn verpakt, waarbij minimaal voldaan dient te worden aan de wettelijke vereisten. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging veroorzaakt door de verpakking.
4 Lossen en opslaan buiten de normale werktijden kan alleen plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.
5 De opdrachtnemer zal de goederen leveren conform aangegeven locatie door opdrachtgever en zal daarbij aanwijzingen en richtlijnen van de opdrachtgever in acht nemen, voor zover dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden.
6 Voor zover van lid 4 en 5 van dit artikel wordt afgeweken, worden de goederen geacht in het geheel niet geleverd te zijn en zullen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, schaden en kosten welke hieruit zouden kunnen voortvloeien geheel voor rekening van de opdrachtnemer komen.
7 De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of beschadigingen visueel te controleren en indien gebreken geconstateerd dit direct schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.

Artikel 6: TIJDSTIP VAN LEVERING

1 De overeengekomen leveringstermijn is fataal. De leveringen dienen op het in de overeenkomst vastgelegde leveringsschema of planning plaats te vinden. Indien om welke redenen dan ook de opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip of volgens vastgestelde planning af te nemen, zal de opdrachtnemer de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelingen nemen om achteruitgang van kwaliteit te voorkomen, tot het tijdstip van levering. De opdrachtgever zal gehouden zijn hiervoor dan een redelijke vergoeding, als zijnde de gemaakte kosten te betalen.
2 De in de overeenkomst gemelde levertijd of oplevering bindt de opdrachtnemer, met dien verstande dat de opdrachtgever het recht heeft, zonder dat de opdrachtnemer aanspraak heeft op prijswijzigingen of andere vergoedingen, het moment van levering nader vast te stellen op afroep en daarmee in te passen in de voortgang van het project.
3 Indien de opdrachtnemer zijn prestatie niet op/via het in de vorige leden bedoelde moment/tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht de opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
4 De opdrachtnemer is ten opzichte van de opdrachtgever geheel aansprakelijk voor eventuele boetes die aan de opdrachtgever kunnen worden gegeven wegens te late oplevering, ten gevolge van door de opdrachtnemer veroorzaakte stagnatie.
5 De opdrachtnemer machtigt de opdrachtgever reed nu om dan deze boetes op hem te verhalen, eventueel door inhouding op de betalingen die de opdrachtgever nog aan de opdrachtnemer moet voldoen.

Artikel 7: EIGENDOMSRECHTEN

1 Het eigendom van de goederen gaat op de opdrachtgever over direct nadat deze conform de overeenkomst zijn geleverd en goedgekeurd door de opdrachtgever of diens gemachtigde.
2 Ingeval de goederen worden teruggezonden en/of niet geaccepteerd worden, dan wordt geacht eigendom en risico, nooit op de opdrachtgever te zijn overgegaan.
3 Ingeval is overeengekomen dat het eigendom van de goederen reeds voor levering en goedkeuring overgaat, is de opdrachtnemer verplicht deze goederen te beheren zoals een goed eigenaar dit zou doen.

Artikel 8: PRIJS EN BETALING

1 De in de overeenkomst vermelde prijs is vast, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Er zal geen verrekening van lonen, prijzen, materiaal en dergelijke plaatsvinden. De overeengekomen prijs is exclusief BTW
2 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Er dient echter zonder prijsaanpassingen per eenheid, zoveel meer en minder te worden geleverd in materiaal en arbeid als het bouwwerk vereist.
3 Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen. Alle wachturen, resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van CTB B.V. veroorzaakt door de opdrachtgever worden verrekend op basis van de overeenkomst vastgelegde tarieven.
4 Partijen komen een termijnschema overeen. CTB B.V. is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand tot recht op verdere aanspraken van CTB B.V. in het kader van deze Overeenkomst.
5 Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na de datum van de desbetreffende factuur.
6 De opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om voor of namens CTB B.V. betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.
7 CTB B.V. kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen of in pand geven.

Artikel 9: NIET NAKOMING EN ONTBINDING

1 Als CTB B.V. vermoedt dat de opdrachtgever of opdrachtnemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is CTB B.V. gerechtigd om van de opdrachtgever of opdrachtnemer en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de opdrachtgever of opdrachtnemer in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is CTB B.V. bevoegd de werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden.
2 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen ingevolge van de overeenkomst niet tijdig en/of juist nakomt, heeft de opdrachtgever het recht de tegenprestatie op te schorten tot het moment dat de opdrachtnemer alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
3 de opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtnemer in strijd handelt met een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst of uit de Wet. De ontbinding vindt, nadat de opdrachtnemer in verzuim is, plaats door een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
4 Indien vaststaat dat de opdrachtgever zijn verplichting, omschreven in artikel 8 lid 2, zonder deugdelijke grond niet nakomt, is de opdrachtnemer niet gerechtigd zijn verbintenis op te schorten dan nadat hij de opdrachtgever schriftelijk deugdelijk en vergeefs heeft gesommeerd.
5 De opdrachtgever heeft zonder verplichting van schadevergoeding en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt en indien de opdrachtnemer overgaat tot staking van zijn onderneming of een belangrijk onderdeel daarvan.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING.

1 De opdrachtgever of opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schaden en kosten die CTB B.V. ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming mocht lijden. Hieronder worden ook schaden en kosten verstaan die worden veroorzaakt door zaken di e opdrachtgever of opdrachtnemer gebruikt voor uitvoering van de overeenkomst, zoals gereedschap, materieel, materiaal en dergelijke. Dit geld ook wanneer CTB B.V. door derden aansprakelijk wordt gesteld.
2 CTB B.V. behoud zich uitdrukkelijk het recht voor alle schades en kosten ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming op de gesloten overeenkomst, integraal op de andere partij te verhalen.
3 Na het tijdstip van oplevering is CTB B.V. niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij: die gebreken aan hem zijn toe te berekenen, en bovendien, de opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien, de opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
4 Is CTB B.V. krachtens artikel 9, lid 3 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de opdrachtgever dientengevolge geleden, directe materiële schade.
5 Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet-of winstderving of waardevermindering of verlies van producten, aanspraak van derden, evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn inbegrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
6 Met terzijdestelling van hetgeen hieromtrent eventueel in het bestek of anderszins met de opdrachtgever of opdrachtnemer is overeengekomen, zal CTB B.V. deze geen toegang tot de CAR polis verlenen.
7. CTB B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden indien een tekortkoming het gevolg is van:
arbeidsongeregeldheden bij derden of eigen personeel; tekortschieten van hulppersonen; transportmoeilijkheden; brand en verlies van te verwerken onderdelen; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid zoals, handelsverboden, gewelddadige of gewapende acties; storingen in energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van CTB B.V. of derden.

Artikel 11: TOETSING, AANVAARDING EN OPLEVERING

1 De opdrachtgever heeft het recht de geleverde goederen ten alle tijden de inspecteren of te keuren.
2 Kosten voor deze keuring komen ten kosten van de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3 De opdrachtgever dient bij het keuren van deze goederen zoveel mogelijk storen dat het arbeidsproces ongehinderd en zonder verstoring kan plaatsvinden. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en de mogelijke kosten die daar uit voort vloeien.
4 Uitkomst van keuringen en inspecties dienen direct te worden gedeeld en waar nodig worden hersteld.
5 Kleine gebreken die nog voor de oplevering kunnen worden hersteld mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikname niet in de weg staan.
6 Indien de opdrachtgever het geleverde of delen daarvan in gebruik wenst te nemen voor de geplande oplevering, dient de opdrachtgever deze te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien de opdrachtgever dit achterwege laat en het geleverde niettemin in gebruik neemt, wordt het geleverde geacht te zijn voltooid en goedgekeurd.

Artikel 12: FACTURERING

1 De door de opdrachtnemer aan opdrachtgever te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld in of krachtens de Wet op Omzetbelasting.
2 De factuur dient te worden ingediend met vermelding van het door opdrachtgever aangegeven projectnummer, opdrachtnummer en kostendrager.
3 De facturen dienen vergezeld te gaan van afleveringsbonnen welke door de gemachtigde van de opdrachtgever, de uitvoerder, voor akkoord is getekend.
4 Facturen die niet aan de in voorgaande leden gestelde eisen voldoen, worden niet in behandeling genomen, geretourneerd en niet betaald.
5 De opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag.

Artikel 13: GARANTIES EN SERVICE

1 De opdrachtgever garandeert dat de geleverde goederen:
a: van goede kwaliteit zijn, zonder gebrek in ontwerp en materiaal.
b: in overeenstemming zijn met hetgeen wat in de overeenkomst is bepaald.
c: geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.
d: voldoen aan de eisen, gesteld in de overeen komst of gesteld door de overheid.
2 De opdrachtnemer zal alle gebreken die de goederen na levering vertonen, en aan de garantievoorwaarden voldoen, onverwijld en in overleg met de opdrachtgever herstellen of vervangen. De garantietermijnen maken onderdeel uit van de overeenkomst, welke als bijlage bij oplevering worden toegevoegd.
3 Alle aan het herstel of vervanging van het gebrek en de weer ingebruikstelling van het goed verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij de gebreken uitsluitend veroorzaakt zijn door (werknemers van) de opdrachtgever.

Artikel 14: GESCHILLEN

Alle geschillen, ook daaronder begrepen geschillen die slechts door een van de partijen als zodanig wordt beschouwd, die ingevolge de overeenkomst of een uitvloeisel daarvan zijn ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland, zoals deze 3 maanden voor de dag van prijsopgave van het door de opdrachtnemer aangenomen werk luiden.

Artikel 15: BOUWSTOFFENBESLUIT

1 De opdrachtnemer staat er voor in dat de te leveren bouwstoffen voldoen aan de ingevolge het Bouwstoffenbesluit voor de bouwstoffen geldende eisen.
2 De opdrachtnemer dient op eerste verzoek, uiterlijk op het overeengekomen tijdstip van levering indien verzocht door opdrachtgever of gezag aanvaardbaar bewijs te leveren dat de bouwstoffen voldoen aan de in lid 1 van dit artikel gestelde eisen.
3 Indien de opdrachtnemer tekort schiet in de nakoming van de in lid 1 en lid 2 bedoelde verplichtingen is hij jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die deze daardoor lijdt en vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden als gevolg van deze tekortkoming.

Contact